עקב עבודות תחזוקה החנות מושבתת כרגע. נשוב בהקדם. תודה על הבנתכם. ניתן לבצע הזמנה טלפונית 046279558 שלוחה 3

תקנון אתר מכירות Quooker (קוקר) ישראל

מבוא וכללי

האתר, כהגדרתו להלן, בבעלותה של Quooker International B.V., חברה המאוגדת בריידרקירק, הולנד; האתר, כהגדרתו להלן, מספק מידע אודות המוצרים, כהגדרתם להלן, המיובאים ומשווקים על ידי גומא שירותי סחר (1981) בע"מ, ח.פ. 510873698, שמשרדיה הרשומים ברח' רותם המדבר 2, קיסריה (להלן: "גומא"), המפיצה הבלעדית שלQuooker International B.V. בישראל, ומאפשר את רכישתם מקוקר (כהגדרתה להלן) באופן מקוון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

תקנון זה הינו הסכם משפטי מחייב. עצם רכישת מוצרים באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או ביקור שייעשה על ידי המשתמשים ו/או המבקרים ו/או הלקוחות באתר, כהגדרתו להלן, אשר כפופים להוראות והתנאים המפורטים בתקנון זה ו/או ביתר תכני האתר, כהגדרתו להלן.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

כל סעיף של תקנון זה הנו נפרד ובמקרים בהם כל בית משפט או ערכאה משפטית רלוונטית קבעו שאחד מהסעיפים הללו אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, שאר הסעיפים יישארו בתוקף.

קוקר (כהגדרתה להלן) רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תקנון זה, ושינוי זה כאמור יחייב את המשתמשים ו/או המבקרים ו/או הלקוחות לכל דבר ועניין והכול כפוף להוראות כל דין.   

1. הגדרות

 • 1.1. למונחים המצויינים להלן תהיה המשמעות הבאה, אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש.

אזורים מרוחקים: כל עיר ו/או מושב ו/או אזור הנמצא במרחק העולה על כ- 160 ק"מ ממחסני חברת גומא בקיסריה;

אתר: האתר של קוקר, בכתובת https://www.quooker.co.il וכל תת-דומיין הנובע מכתובת זו;

הזמנה: הזמנה של מוצרים המתבצעת על ידי הלקוח באמצעות החנות המקוונת;

ההסכם: ההתקשרות בין קוקר לבין הלקוח, כפי שמתואר בסעיף ‎3;

החנות המקוונת: החנות המקוונת של קוקר, שהגישה אליה מתבצעת דרך האתר.

טכנאי מוסמך: עובד או קבלן משנה שגומא ו/או קוקר הכשירה אותו לביצוע השירותים ביחס למוצרים.

לקוח: אדם פרטי (שלא פועל, לצרכי רכישת המוצרים, בעיקר או באופן מלא במסגרת מקצוע, עסק או מסחר) אשר רוכש מוצרים דרך החנות המקוונת;

מוצרים: כל מוצר או מוצרים שניתן לרכוש באמצעות החנות המקוונת מעת לעת, לרבות כל הברזים, האביזרים, מיכלי הגז, מסנני הקיוב, והמסננים;

מיכלי גז: מיכלי פחמן דו-חמצני (CO2) זמינים לרכישה בחנות המקוונת כחלק ממערכת הקיוב וברכישה בנפרד עבור מערכת קיוב שכבר נרכשה;

קוקר: קוקר ישראל, באמצעות המפיצה הבלעדית של Quooker International B.V., גומא שירותי סחר (1981) בע"מ, ח.פ. 510873698 ;

תקופת זכות הביטול: התקופה המוגדרת בסעיף ‎4 שבמסגרתה הלקוח רשאי לבטל את ההתקשרות;

2. שימוש באתר

2.1. תקנון זה, ביחד עם מדיניות הפרטיות של קוקר, אשר מופיעה בתקנון זה ו/או באתר, יחולו על כל הזמנה והסכם לרכישה של מוצרים המסופקים דרך החנות המקוונת, למעט במקרה של שינוי מהוראות תקנון זה באופן מפורש על ידי הסכם בכתב בין קוקר והלקוח.

2.2. האתר נועד לקידום המוצרים של קוקר בישראל באופן בלעדי.

2.3. הזמנות בחנות המקוונת יתבצעו על ידי לקוחות בני 18 ומעלה בלבד.

2.4. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי תקנון זה והוראות כל דין. אין להשתמש בתכני האתר שלא   כקבוע בתקנון זה ו/או בהוראות כל דין.

2.5. יש לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ופרטיות בלבד.

2.6. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני (לרבות גם הזכויות לתכנים ועיצוב הגרפי של האתר) של קוקר ו/או מי מטעמה או של צדדים שלישיים שקוקר ו/או מי מטעמה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

3. ביצוע הרכישה והתקשרות בהסכם

 • 3.1. מגוון המוצרים והמחירים בחנות המקוונת נתונים לעדכונים מעת לעת. לקוקר שיקול הדעת הבלעדי בקשר לכל שינוי ו/או עדכון כאמור.
 • 3.2. ניתן לרכוש את המוצרים באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • 3.3.הרכישה בחנות המקוונת תתאפשר לכל לקוח שבבעלותו כרטיס אשראי בתוקף. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי התקשרות עם הלקוח, פרטי כרטיס האשראי וכל מידע אחר הנדרש ידי קוקר (להלן: "הפרטים האישיים"). הלקוח מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור בעת ביצוע הרכישה באתר, הם אמיתיים, מלאים ומדויקים. אם יימצא כי הפרטים האישיים לא נכונים, או לא מדויקים, קוקר תהיה רשאית לדחות את הרכישה כאמור ובכל מקרה, לא תוכל להבטיח את ביצועה.
 • 3.4. לאחר שהלקוח ביצע את ההזמנה, העסקה תהיה תקפה רק לאחר אישור חברת האשראי הרלוונטית שהתשלום הועבר בהצלחה ושהמוצרים שביקש לרכוש נמצאים במלאי. הלקוח יקבל אישור ביצוע ההזמנה וקבלה אלקטרונית תוך 3 ימי עסקים.
 • 3.5. במועד שליחת אישור ההזמנה ללקוח, תשתכלל ההתקשרות ותחייב את קוקר. אם קוקר לא תוכל לקבל את ההזמנה של הלקוח, מכל סיבה שהיא, היא תיידע את הלקוח על כך ולא תגבה ממנו כסף עבור המוצרים שנרכשו.

4. זכות ביטול העסקה

  • 4.1. הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות בעסקה ולהחזיר את המוצר שרכש תוך ארבעה עשר (14) יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת אישור העסקה הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים (להלן: "תקופת זכות הביטול") והכול בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על-פיו.
  • 4.2. במשך תקופת זכות הביטול הלקוח יהיה אחראי לשלמותם של המוצרים. הלקוח יהיה אחראי להחזיר את המוצרים כשהם שלמים, מבלי שהורכבו, שלא נעשה בהם שימוש והינם באותו מצב כפי שהוא קיבל אותם. הלקוח יהיה רשאי לפתוח ו/או לפרוק את המוצרים במידה הנדרשת כדי לקבוע את האופי, המאפיינים והתפקוד של המוצרים, בטרם התקנתם. למען הסר ספק, באחריות הלקוח לקבוע את אופי ומאפייני המוצרים, שהם לשביעות רצונו, בטרם התקנת המוצרים כאמור בתקנון זה. למען הסר ספק, לא יותר החזר של מוצר, שהורכב ו/או שנעשה בו שימוש.
  • 4.3. אם הלקוח לא עמד בהוראות סעיף ‎4.2 וכתוצאה מכך נגרם נזק כלשהו למוצרים או נגרע ערכם, הלקוח יהיה אחראי לכך. קוקר תהא רשאית לנכות סכום השווה לעלות הנזק או ירידת הערך שנגרם למוצרים, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר מלא של מחיר הרכישה כאמור בסעיף ‎5. למען הסר ספק, אין באמור, כדי לגרוע מסייפת סעיף 4.2, שלפיה – לא תותר החזרת מוצר שהורכב ו/או שנעשה בו שימוש.
  • 4.4. הלקוח המבקש לבטל עסקה כאמור, יהא רשאי לעשות זאת באמצעות פניה בעל פה למוקד שירות לקוחות בטלפון מספר 04-6279558 או לכתובת דוא"ל: service@quooker.co.il.
  • 4.5. ביטול עסקה יהיה כפוף להשבת המוצר לקוקר על ידי תיאום איסוף המוצר מהלקוח על ידי חברת הובלה מטעם קוקר, או בכל דרך אחרת שתקבע קוקר בתיאום עם הלקוח, כשהמוצר שלם, ללא כל נזק או כל פגם ושלא נעשה בו שימוש, לפני תום תקופת זכות הביטול. למען הסר ספק, הלקוח יישא בכל העלויות להחזרת המוצרים, לרבות הוצאות הובלה, בכל מקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, והכול בכפוף להוראות כל דין.
  • 4.6. בכפוף להוראות כל דין, הלקוח לא יהיה רשאי לבטל עסקה, שלא במקרה של פגם או אי התאמה, לאחר חיבור המוצרים לחשמל או מים, שכן חיבור כאמור מעיד על השימוש במוצרים וכן לא תתאפשר החזרת מוצרים שהותקנו ו/או הוסרו ו/או תוקנו על ידי צד שלישי, שאינו טכנאי מוסמך.
  • 4.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קוקר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או הזמנה, כולה או חלקה, בקרות אחד מהמקרים הבאים:
   • 4.7.1. טעות סופר חריגה במחיר המוצר ו/או בתיאורו.
   • 4.7.2. קיים חשד כי הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי ניסו ו/או הצליחו לחבל בפעילות האתר ו/או תוכנו.
   • 4.7.3. הלקוח הוכרז פושט רגל או ננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל או הוכרז פסול דין או נפטר;
   • 4.7.4. בכל מקרה של "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטתה של קוקר ו/או מי מטעמה, אשר בעקבותיו לא יתאפשר לקוקר לעמוד בהתחייבויותיה, כאמור בתקנון זה או מכוח כל הסכם אחר.

5. החזר כספי במקרה של ביטול העסקה

 • 5.1. ביטל הלקוח את העסקה כאמור בסעיף ‎4 לעיל, קוקר תזכה ו/או תשיב את התמורה ששולמה עבור המוצרים, בתוך 14 יום מהמועד שקיבלה קוקר את המוצרים, כשהם שלמים ללא כל פגם ו/או נזק, מבלי שנעשה בהם כל שימוש, והכול בכפוף להוראות כל דין.
 • 5.2. ההחזר יתבצע דרך אותו אמצעי תשלום שבו השתמש הלקוח (כלומר, יוחזר לאותו כרטיס אשראי או כרטיס חיוב), אלא אם כן הלקוח הסכים לאמצעי תשלום אחר.
 • 5.3. קוקר תהא רשאית לגבות ו/או לנכות מסכום התמורה, דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם, וכן עלויות הובלה ועלויות התקנה (אם היו), בכל מקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, והכול בכפוף להוראות כל דין.

6. משלוח

 • 6.1. עלויות המשלוח יהיו בהתאם למפורט באתר ו/או בתקנון זה, ביחס לכל מוצר. בנוסף לעלויות המשלוח כאמור, משלוח לאזורים מרוחקים יחייב את הלקוח בתוספת 200 ₪.
 • 6.2. מועד אספקת המוצרים הוא עד 7 ימי עסקים ממועד תיאום ההובלה.
 • 6.3. קוקר מקפידה לעמוד בלוחות הזמנים לאספקת המוצרים, אולם, לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב ו/או אי-אספקה, שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים ו/או ספקי שירותים שאינם בשליטתה.
 • 6.4. קוקר תשתדל לספק את המשלוח עד לתאריך הקבוע בפרטי ההזמנה, אלא אם כן הוסכם על תקופת משלוח ארוכה יותר. במקרה של עיכוב בלתי סביר במשלוח, הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה באופן המתואר בסעיף ‎4 לתקנון זה, קוקר תחזיר ללקוח את הסכום ששילם עבור המוצרים שהוזמנו, וזה יהיה הסעד היחיד שהלקוח יהיה זכאי לו, במקרה כזה.
 • 6.5. המשלוח יישלח לכתובת שהלקוח סיפק לקוקר בעת ההזמנה דרך החנות המקוונת.
 • 6.6. במקרה של עיכוב שנגרם מאירועים ו/או נסיבות שאינם בשליטתה של קוקר כאמור בסעיף ‎14 של תקנון זה, קוקר תעשה את מירב המאמצים כדי לצמצם את העיכוב עד כמה שניתן. זמן המשלוח המוסכם יוארך כל עוד האירוע ו/או המצב שמעבר לשליטתה של קוקר יימשך בתוספת 3 ימי עסקים להתארגנות מחודשת, וזאת אלא אם כן יש סיכון עיכוב בלתי סביר במשלוח, ובמקרה שכזה הלקוח יהיה רשאי ליצור קשר עם קוקר כאמור בסעיף 6.4 לתקנון זה, על מנת לבטל את ההזמנה ולקבל החזר עבור כל מוצר ששילם עליו אך לא קיבל.
 • 6.7. קוקר תהא רשאית לדחות ו/או לבטל ו/או לא לקבל כל הזמנה ו/או משלוח של הזמנה כאמור, במקרה שהלקוח לא סיפק בזמן הנדרש, מידע מלא ומדויק ההכרחי לביצוע המשלוח.

7. התקנה

 • 7.1. במקרה שהלקוח רוכש מוצרים שמצריכים התקנה, בהתאם לאמור בחנות המקוונת ביחס לכל מוצר, הלקוח יתאם עם קוקר התקנה למוצרים באמצעות טכנאי מוסמך בלבד, בתוספת עלות בסך 400 ₪ עבור התקנה סטנדרטית או כפי שמפורט בחנות המקוונת ליד אותו מוצר ו/או בתקנון זה ונספחיו (ככל שיהיו), ובכפוף לסעיף ‎7.2.
 • 7.2. קוקר מספקת שירותי התקנה לאזורים מרוחקים. לקוח המבקש התקנה של המוצרים לאזור מרוחק יצטרך לשלם תוספת של 200 ש"ח.
 • 7.3. במקרים בהם יידרש לבצע פעולות לא סטנדרטיות, אשר בלעדיהן לא תתאפשר התקנת המוצרים (כגון: פירוק תשתית קיימת, תיקונים ו/או שינויים נדרשים וכו') ובכך לא תתאפשר השלמת העסקה, קוקר ו/או מי מטעמה ו/או הטכנאי המוסמך יידעו באופן מיידי את הלקוח בנחיצות פעולות אלו ובעלויות הנוספות הנדרשות, בטרם יבצעו כל פעולה ו/או התקנה של המוצרים. אין בצורך בפעולות לא סטנדרטיות כאמור, כדי להביא לביטול העסקה ו/או לביטול חובתו של הלקוח לתשלום מלוא התמורה עבור המוצרים ועלויות ההתקנה.
 • 7.4. במעמד תיאום מועד ההתקנה, הלקוח ישאל מספר שאלות ביחס לתשתית הקיימת שברשותו ועליה מבקש את התקנת המוצרים. כמו כן, במעמד זה, יידרש הלקוח לשלוח לקוקר ו/או מי מטעמה תמונות של התשתית הקיימת כגון הכיור, ארון הכיור והצנרת. בהתאם לתשובות הלקוח והתמונות ששלח קוקר תקבע האם נדרש לבצע פעולות לא סטנדרטיות, בדבר העלויות הנוספות הנדרשות אשר יגבו על ידי קוקר בטרם התקנת המוצרים. הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי יתכן שבביקור בית יתגלו נתונים חדשים, אשר יצריכו פעולות לא סטנדרטיות או שינויים בהתקנה, ושקוקר לא זיהתה אותם במעמד תיאום מועד ההתקנה. לפיכך, הלקוח מאשר כי אין באמור כדי להטיל חובה על קוקר ו/או כדי להוות מצג מצדה באשר לאפשרות התקנת המוצר.
 • 7.5. במקרה שהטכנאי המוסמך יקבע כי מצב התשתית הקיימת לא כפי שתואר על ידי הלקוח או שמצב הצנרת דורש טיפול כלשהו בטרם התקנת המוצרים, יידע זאת את הלקוח, אשר יידרש להזמין אינסטלטור ו/או חשמלאי, על חשבונו, להכנת התשתית כנדרש לפני התקנת המוצרים, והכול בכפוף לכל דין. במידת הצורך יתואם מועד התקנה אחר לאחר הכנת התשתית כאמור, והלקוח יחויב עבור ביקור חוזר של הטכנאי המוסמך בעלות של 300 ש"ח.
 • 7.6. לפי העניין ואם יידרש לכך, הטכנאי המוסמך יהא אחראי לפרק ברז וטוחן אשפה קיימים על מנת שיתאפשר להתקין את המוצרים ויהא אחראי להרכיב את טוחן האשפה מחדש בסיום ההתקנה כאמור.
 • 7.7. במקרים בהם הלקוח התקין את המוצר בעצמו ו/או ההתקנה בוצעה על ידי צד שלישי, האחריות למוצר תפקע וקוקר לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לכל נזק שהוא שנגרם למוצרים ו/או כל תקלה בתפקוד של המוצרים כתוצאה מהעבודה שבוצעה על ידי צד שלישי, אשר תהיה באחריות הלקוח בלבד.
 • 7.8. ייתכן ויהיו אזורים בהם לא ניתן לספק או להתקין את המוצר משום הרכב המים או חוסר כיסוי בהיבט שירות.

8. בעלות על המוצרים

למעט הבעלות על מיכלי הגז בהתאם לאמור בסעיף ‎9, הלקוח יהיה הבעלים של כל המוצרים האחרים שרכש מהחנות המקוונת החל מהמועד בו שילם על אותם המוצרים, כאמור בסעיף ‎11.

9. בעלות על מיכלי גז

 • 9.1. קוקר הינה הבעלים הבלעדי של מיכלי הגז, גם לאחר המשלוח וההחזקה של הלקוח במיכלי הגז. בכל מקרה, הלקוח לא יהיה הבעלים של מיכלי הגז.
 • 9.2. הלקוח אינו רשאי למכור את המיכלים ו/או לספק אותם לכל צד שלישי כל שהוא ו/או להשליך אותם ולא יעניק לטובת צד שלישי כל זכות עליהם.
 • 9.3. במקרה שצד שלישי כלשהו לקח את המיכלים השייכים לקוקר, על הלקוח ליידע את קוקר על-כך באופן מיידי. הלקוח מחויב ליידע באופן מיידי את הצד השלישי על הזכויות של קוקר ביחס למיכלים.
 • 9.4. הלקוח יהיה הבעלים של המיכלים, אך ורק אם שילם את החשבונית שנשלחה אליו על ידי קוקר עבור מיכלים לא מוחזרים כאמור בסעיף ‎10.5 להלן ואך ורק אם המיכלים האמורים לא הוחזרו והתבצע תשלום עבורם.

10. החזרת מיכלי גז

10.1 הלקוח רשאי להחזיק במלאי של עד שמונה מיכלים לכל חשבון משתמש בחנות המקוונת ו/או מספר חשבונות המקושרים לכתובת חיוב אחת (להלן: "הכמות המותרת"). קוקר לא תספק הזמנה החורגת ממלאי של עד שמונה מיכלים, כאמור. במקרים בהם קוקר סיפקה מיכלים מעבר לכמות המותרת, באחריות הלקוח להחזיר את המיכלים בהתאם לסעיף זה.

10.2. אם הלקוח הגיע למכסת הכמות המותרת, הלקוח יקבל הודעת החזרה לפיה, עליו להחזיר את המיכלים המשומשים עד למועד ההזמנה הבאה.

10.3. ניתן להחזיר את המיכלים המשומשים לקוקר באולם התצוגה של קוקר בכתובת  רח' רותם המדבר 2, פארק עסקים דרומי, קיסריה, אצל גומא ו/או להחזיר לשליח במועד קבלת מארז מיכלי גז חדשים, ללא עלות נוספת. הלקוח יכול להודיע שברצונו לנצל את ההזדמנות להחלפת המיכלים בתהליך ההזמנה בחנות המקוונת. במקרה כזה, תשלח קוקר הודעת החזרה עם ההזמנה. את המיכלים המשומשים יש להחזיר בקבוצות של ארבעה מיכלים. כדי לבצע את ההחזרה, הלקוח יכול להשתמש בקופסה שקיבל עם המיכלים מקוקר.

10.4. הלקוח מחויב להחזיר את המיכלים המשומשים לקוקר תוך שישים (60) יום ממועד הנפקת הודעת ההחזרה.

10.5. במקרה בו הלקוח לא החזיר את המיכלים במסגרת הזמן המצוינת בסעיף ‎10.4 לעיל, ו/או אם המיכלים לא הוחזרו בקבוצות של ארבעה ו/או הוחזרו במצב פגום או לא שמיש, ו/או במקרה של ביטול העסקה (לאחר אספקת המיכלים), קוקר תחייב את הלקוח בסכום של 40 ש"ח כולל מע"מ עבור כל מיכל גז ותשלח ללקוח הודעת חוב כאמור.  

11. תשלום

 • 11.1. המחירים המוצגים בחנות המקוונת כוללים מע"מ ונתונים לשינויים מעת לעת. קוקר תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את המחירים של המוצרים המופיעים באתר מעת לעת.
 • 11.2. התשלום יתבצע באמצעות שיטות התשלום המותרות המצוינות בחנות המקוונת ובתקנון זה.
 • 11.3. הלקוח ידווח לקוקר, באופן מיידי, על כל שינוי או טעות בפרטי התשלום שהלקוח מסר.
 • 11.4. ייתכנו חיובים נוספים על מיכלי גז שלא הוחזרו בהתאם לאמור בסעיף ‎10.5 לתקנון זה.
 • 11.5. במקרה שהלקוח מוצא שיש שגיאה במחירים של המוצרים או בתשלום שהתבצע בפועל, עליו ליידע את קוקר על-כך בהקדם האפשרי.

12. איכות והתחייבות

 • 12.1. קוקר מתחייבת לספק את המוצרים, כפי שמתואר באתר, בהתאם להזמנת הלקוח ובאיכות מספקת.
 • 12.2. קוקר מתחייבת שהמוצרים שהיא מספקת עומדים בדרישות ובתקנים המעוגנים בכל דין.
 • 12.3. בנוגע למיכלי גז בלבד, האחריות של קוקר לאמור בסעיף ‎12.2 מוגבלת לתקופה של עד התאריך האחרון לשימוש, אשר מצוין על גבי המיכלים.
 • 12.4. במקרה של בעיות עם מיכלי הגז, קוקר תקבע האם יש בעיה במיכל הגז או במערכת הקיוב של קוקר. אם הבעיה היא במיכל הגז, קוקר תחליף את המיכל ללא עלות, וזאת בתנאי שהלקוח יידע אותה תוך שישים (60) יום מהרגע שבו היה מודע לבעיה.
 • 12.5. ההתחייבות לאמור בסעיף ‎12 אינה כוללת פגמים שנגרמו על ידי שימוש לא ראוי, תחזוקה לא מספקת, רשלנות, תאונה ו/או בלאי סביר, לפי קביעתה של קוקר על-פי שיקול-דעתה. המונח "שימוש לא ראוי" כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש לא מורשה במוצרים ו/או אי-עמידה בהוראות השימוש, ההתקנה וההחלפה. ניתן למצוא את תנאי והוראות השימוש בתקנון זה ו/או על המוצרים ו/או על גבי האריזה שלהם ו/או באתר האינטרנט. במקרים אלה ולאחר התאריך האחרון לשימוש של המיכלים, קוקר לא תהיה אחראית לתקינות המוצרים כאמור בסעיף ‎12.2.
 • 12.6. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, כפי שתהיינה מעת לעת, הוראות חוק הגנת הצרכן תגברנה.

13. אחריות

 • 13.1. ניתן להשתמש במוצרים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש של קוקר כאמור בתקנון זה ו/או באתר ו/או בכל דרך אחרת שקוקר תקבע. במקרה של שימוש במוצרים למטרות אחרות, או בניגוד לסעיף ‎13.2 להלן או לתנאי השימוש של קוקר, או אם נעשה שימוש במיכלים אחרי התאריך האחרון לשימוש המצוין על גבי המיכלים, קוקר לא תהיה אחראית על הנזק שייגרם (ככל שייגרם) וכן לא תהיה אחראית לפגמים או נזקים שייטען הלקוח, כי היו טרם הרכבת המוצר. עם זאת, האמור בתקנון זה לא יגרע מזכויות הלקוח על פי כל דין.
 • 13.2. עם קבלת המוצרים, הלקוח יבדוק אם יש פגמים ו/או נזקים גלויים לעין במוצרים. אם הלקוח מצא פגמים ו/או נזקים כאמור במוצרים, הלקוח לא ישתמש במוצרים וייצור קשר עם קוקר בנוגע להחלפת המוצרים הפגומים. עשה הלקוח שימוש במוצרים או לא הודיע על פגמים ו/או נזקים גלויים לעין בהם מיד עם קבלתם, לא תחול על קוקר אחריות לפגמים כאמור.
 • 13.3. קוקר מספקת את המוצרים לשימוש ביתי ופרטי בלבד. קוקר לא תישא בכל אחריות כלפי הלקוח או מי מטעמו עבור כל אובדן הכנסה, אובדן לקוחות, הפרעה בעסק, אובדן הזדמנות עסקית או כל נזק אחר הנובע משימוש לא מורשה במוצרים לרבות משימוש במוצרים לכל מטרה מסחרית, עסקית או למכירה חוזרת.

14. נסיבות מעבר לשליטתה של קוקר

קוקר לא תהיה אחראית לעיכובים כתוצאה מכוח עליון ו/או מנסיבות שאינן בשליטתה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: עיכובים יוצאי דופן בגבולות או עומסי תנועה, שביתות וסגרים, שריפה, מלחמה או איום מלחמה, נזקי סערה או מים, מגיפות, מהומות או הפגנות, כשלים בהובלה הנובעים מנסיבות אלה.

15. שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי מוצר, לאחר ביצוע הרכישה בחנות המקוונת, וכן בנושא תיאום הובלה ו/או התקנה ו/או הסרה של מוצרים, יש לפנות אל נציגי השירות של קוקר  בדוא"ל: service@quooker.co.il או באמצעות טלפון: 04-6279558.

16. החוק החל וסמכות השיפוט

הוראות תקנון זה, וכל סכסוך הנובע מהוראות אלה יפורשו בהתאם לדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהוראות תקנון זה או הקשור בהן תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, במחוז תל אביב-יפו בלבד, ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות לדון בו.